This is not Science-Fiction Utrecht


*** English below ***

Deze actie gaat – vrij letterlijk – over het brengen van wetenschap naar de openbare ruimte. XR-wetenschappers zullen citaten en grafieken uit peer-reviewed boeken, papers en rapporten delen door ze te schrijven en te tekenen op een gerecycled canvas op het Stationsplein in Utrecht.
Ze zullen de inzichten delen die hen hebben doen besluiten dat het tijd is buiten de gevestigde kanalen van wetenschapscommunicatie te treden om alarm te slaan voor onze planeet en het leven daarop.
This Is Not Science Fiction laat via peer-reviewed wetenschap zien dat de klimaat- en biodiversiteitscrisis geen fictie is. Het is niet eens een projectie voor de toekomst, maar een realiteit die mensen, planten en dieren over de hele wereld al ervaren.
Deze actie maakt deel uit van Extinction Rebellion’s Lenterebellie en wordt georganiseerd door XR-wetenschappers. Net als meer dan 200 wetenschappers in Nederland staan wij achter de eisen van XR Netherlands richting overheid (en media):
– Burgers de waarheid te vertellen over de klimaat- en milieucrisis en de noodzaak tot snelle verandering;
– Het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de netto CO2-uitstoot in 2025 tot nul te reduceren; en om
– Een burgerberaad in te stellen om op democratische wijze een geloofwaardig plan te ontwikkelen voor een effectieve, eerlijke en rechtvaardige transitie.
Ben je het eens met deze eisen, met de waarden van XR, en heb je een wetenschappelijke achtergrond (welk discipline dan ook!), dan ben je meer dan welkom om deel te nemen aan onze actie! De actie is artistiek – geïnspireerd door de geweldige kunstacties van Liberate Tate- en legaal. Natuurlijk houden we allemaal minstens 1,5 meter afstand en dragen we mondkapjes.
Wanneer ontmoeten
We ontmoeten elkaar om 14.45 uur op het Stationsplein, tegenover Albert Hein, voor een briefing. Daarnaast kun je ons ook de dag ervoor, op 3 maart om 19u, ontmoeten voor een pre-action briefing via deze link: https://meet.jit.si/Thisisnotsciencefiction
Dresscode
Zwarte kleding + masker. Als je wetenschappelijk werk het dragen van een laboratoriumjas inhoudt, voel je dan vrij om deze ook mee te nemen en te dragen.
Wat mee te brengen
Enkele dikke markers / viltstiften (bijv. Edding). Als je wil, kunt je ook citaten en grafieken van peer-reviewed wetenschappelijke bronnen meenemen. Neem die citaten en grafieken mee die je hebben geïnspireerd om verder te gaan dan uw dagelijkse werk om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit.
Wat we bieden
Een canvas van gerecyclede materiaal, citaten en grafieken van peer-reviewed wetenschap, en gewoon een goede sfeer.

This action is – quite literally – about bringing science into public space. XR scientists will share quotes and graphs from peer reviewed books, papers and reports by writing and drawing them on a recycled stretch canvas at Stationsplein in Utrecht. They will share the insights that made them decide that it’s time to go beyond the established channels of science-communication in order to raise the alarm for our planet and its species.
This Is Not Science Fiction shows through peer-reviewed science that the climate and biodiversity crises are not a fiction. They are not even projections for the future, but a reality that people, plants and animals around the globe experience already.
This action is part of Extinction Rebellion’s Spring Rebellion and organized by XR Scientists Netherlands. Like more than 200 scientists in the Netherlands, we stand behind the demands of XR Netherlands towards the government (and media):
– to tell citizens the truth about the climate and ecological crisis and communicate the urgency for change;
– to halt biodiversity loss and reduce CO2 emissions to net zero by 2025; and
– to institute a citizens’ assembly in order to democratically develop a credible plan for an effective, fair and just transition.
Do you agree with these demands, with the values of XR, and have a science background (any discipline!), then you’re more than welcome to join our action! The action is artistic – inspired by the great art actions of Liberate Tate – and legal. Of course, we will all keep at least 1.5m of distance and wear masks.
When to meet
We meet at 14:45 at Stationsplein Utrecht, in front of Albert Hein, for a briefing. In addition, you can also meet us for a pre-action briefing the day before, on 3 March at 19h via this link: https://meet.jit.si/Thisisnotsciencefiction
Dresscode
Black clothes + mask. If your scientific work involves wearing a lab-coat, feel free to bring and wear it as well.
What to bring
Some thick markers/felt tips (e.g. Edding). If you like, you can also bring quotes and graphs from peer-reviewed scientific sources. Bring those quotes and graphs that have inspired you to go beyond your day-to-day job in order to take action on global heating and biodiversity loss.
What we’ll provide
A canvas from recycled materials, quotes and graphs from peer-reviewed science, and just good vibes.
Details
Date:

maart 4

Time:

15:00 - 17:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

XR Scientists

Email: scientists@extinctionrebellion.nl

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR