Actietraining

Actietraining Training of lezing

10 juli 2023

19:00 tot 22:00

Rotterdamseweg 364a, Delft, Nederland

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
Op 10 juli geven we weer een Actietraining in Delft. Als je wil deelnemen aan onze burgerlijk ongehoorzame acties (met kans op arrestatie), is het belangrijk dat je een Actietraining volgt. Na deelname aan deze training kun je met kennis van zaken beslissen óf je aan een actie mee wilt doen en hoe dat werkt.

Tijdens deze training leer je:

🌻hoe je je voorbereidt op een actie van Extinction Rebellion;
🌻wat geweldloosheid voor jou persoonlijk betekent, wat het is voor Extinction Rebellion en welke tactieken daarbij horen;
🌻hoe een eenvoudige blokkade in zijn werk gaat en wat er daarbij over je heen komt;
🌻hoe je tijdens een actie je mentale welzijn kunt waarborgen;
🌻wat een ‘affiniteitsgroep’ en een ‘vinger’ is en hoe deze groepen tijdens acties functioneren;
🌻hoe een arrestatie verloopt en hoe je om kunt gaan met politieaanwezigheid;
🌻wat juridische consequenties van een actie kunnen zijn.

Na de training ben je voorbereid om aan een actie van Extinction Rebellion mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld een A12-actie zijn, maar ook voor andere acties is dit een nuttige training.

De training duurt ongeveer 3 uur. We starten om 19:00 uur en verwachten om 22:00u klaar te zijn.

Aanmelden is niet nodig voor deze training.

Veel nieuwe rebellen hebben vragen over de juridische consequenties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tijdens deze training komt de basis hiervan aan bod. Aan elke actie gaat doorgaans ook een briefing vooraf, waarin de consequenties van de betreffende actie specifieker aan bod komen.

 

Belangrijke aanvullende informatie


Weet je al zeker dat je na deze training wil meedoen aan de volgende A12-blokkade van 9 september? Meld je dan aan bij het landelijke Telegramkanaal.

Meer algemene info over de actie van 9 september (en daarna) vind je op deze webpagina.

Meer info en achtergronden over de eis Stop Fossiele Subsidies en leuke promo-tools vind je op https://www.a12blokkade.nl/

Let op: er is op deze locatie geen stromend water en het toilet is helaas kapot. Ga voorafgaand aan de training thuis nog even naar de wc en neem wat te drinken mee.

 

-English-

On July 10th we will give another Action training in Delft. If you want to participate in our civil disobedience actions (with a risk of arrest), it is important that you follow Action Training. After participating in this training you can decide with full knowledge of the facts whether you want to participate in an action and how that works.

During this training you will learn:

🌻 how to prepare for an Extinction Rebellion action;
🌻 what non-violence means to you personally, what it is for Extinction Rebellion and what tactics come with it;
🌻 how a simple blockade works and what comes over you;
🌻 how to ensure your mental wellbeing during an action;
🌻 what an 'affinity group' and a 'finger' is and how these groups function during actions;
🌻 how an arrest goes and how to deal with police presence;
🌻 what legal consequences of an action can be.

After the training you are prepared to participate in an Extinction Rebellion action. This could be an A12 action, for example, but this is also useful training for other actions.

The training takes about 3 hours. We start at 7:00 PM and expect to be finished at 10:00 PM.

Registration is not required for this training.

Many new rebels have questions about the legal ramifications of civil disobedience. The basics will be covered during this training. Each action is usually preceded by a briefing, in which the consequences of the action in question are discussed more specifically.

 

Important additional information

Are you already sure that after this training you want to participate in the next A12 blockade on September 9? Sign up to the national Telegram channel.

More general information about the action of September 9 (and after) can be found on this webpage.

More information and background information about the Stop Fossil Subsidies requirement and fun promotional tools can be found at https://www.a12blokkade.nl/

Please note: there is no running water at this location and the toilet is unfortunately broken. Before training, go to the toilet at home and take something to drink with you.

Locatie

Delft, Rotterdamseweg 364a, Delft, Nederland