Luchtalarm = Klimaatalarm

Actie Klimaatalarm

4 maart 2024

11:30 tot 14:00

Spoorwegmonument, Nijmegen

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
[English below]

Zoals elke eerste maandag van de maand zal het luchtalarm om 12 uur 's middags afgaan. We grijpen dit moment aan om te benadrukken dat een klimaat en ecologische crisis geen test is, maar daadwerkelijk een noodgeval! We zullen door middel van een 'die-in' de noodsituatie waar we ons in bevinden tot leven brengen. Doe je mee?

11.30 Check-in: We verzamelen bij monument Valkhofpark (spoorwegmonument) voor welkom en check-in.

12.00 Actie Klimaatalarm: We gaan om 12.00 uur op de stoep bij het gemeentehuis liggen (die-in) of blijven staan. We delen aan voorbijgangers en medewerkers van de gemeente flyers uit en gaan met ze in gesprek. Tijdens de actie zingen we en zijn er speeches. Neem protestborden, vlaggen, banners, toeters en trommels mee.

12.45 Debrief: We sluiten af bij het monument Valkhofpark (spoorwegmonument) met een korte debrief.

13.00-14.00 Kennismaken met Extinction Rebellion Nijmegen: Na ieder klimaatalarm is er tussen 13-14 uur ruimte om met Extinction Rebellion kennis te maken. Bij mooi weer zijn we in het Valkhofpark, bij koud of nat weer zoeken we een cafétje in de buurt op.

Burgers uit Nijmegen en omgeving slaan alarm


De klimaat- en biodiversiteitscrisis bedreigen het leven op aarde. Het roer moet om! Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond en schoon water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaat-ontwrichting worden het hardst getroffen.

Het moet en het kan anders! Maar een eerlijk klimaatbeleid ontstaat niet vanzelf. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. Daarom komen we door heel Nederland maandelijks in actie tijdens het luchtalarm. Zo laten we ons geluid horen. Wij eisen dat onze lokale overheid/gemeente Nijmegen eerlijk is over de klimaatnoodtoestand; doet wat nodig is en haar burgers hierbij op een rechtvaardige manier betrekt.

Onze focus en eis in 2024: Gemeente Nijmegen! Stop nieuw fossiel!

  • We willen bereiken dat onze stad vrij is van fossiele reclame en dat reclame-uitingen die gebruik maken van greenwashing verdwijnen.

  • We willen bereiken dat de gemeente Nijmegen haar huisbank ING oproept om te stoppen met fossiele investeringen of overstapt naar een duurzame bank.

  • We spreken ons uit tegen de bouw van een nieuwe fossiele energiecentrale.


Doe ook mee met deze korte, krachtige actie. ledereen is welkom. De actie is niet disruptief en door de gemeente toegestaan ('low risk').

We willen onze bijeenkomsten graag toegankelijk maken voor iedereen. Vragen en verzoeken over toegankelijkheid kun je vooraf mailen naar xrnijmegen+demand0@protonmail.com.

Klik hier om meer te weten te komen over Extinction Rebellion Nijmegen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climate Alarm


Like every first Monday of the month, the air-raid alarm will go off at noon. We will seize this moment to emphasize that a climate and ecological crisis is not a test, but actually an emergency! Through a so-called 'die-in', we will bring the emergency we find ourselves in to life. Will you join us?

11.30 Check-in: We will gather at monument Valkhofpark (railway monument) for welcome and check-in.

12.00 Action Climate Alarm: We will lie down (die-in) or remain standing on the pavement near the town hall at 12.00. We will hand out flyers to passers-by and employees of the municipality and interact with them. During the action, we will sing and there will be speeches. Please bring protest signs, flags, banners, horns and drums.

12.45 Debrief: We will end at the Valkhofpark monument (railway monument) with a short debrief.

13.00-14.00 Meet Extinction Rebellion Nijmegen: After each climate alert, there will be space to meet Extinction Rebellion between 13-14h. When the weather is nice we will be in the Valkhofpark, when the weather is cold or wet we will look for a café nearby.

Citizens from Nijmegen and surroundings sound the alarm


The climate and biodiversity crisis threaten life on earth. We must change course! Will we continue to choose ruined harvests, deadly heatwaves and water shortages? Or do we choose fertile soil and clean water? The choices we make have global consequences. People with the least impact on climate disruption are hit hardest.

It must and it can be done differently! But a fair climate policy does not arise by itself. Time and again, the government chooses polluting companies over green alternatives. That is why we take action throughout the Netherlands every month during the air-raid siren. This is how we make our voice heard. We demand that our local government/municipality of Nijmegen is honest about the climate emergency; does what is necessary and involves its citizens in a fair way.

Our focus and demand in 2024: Municipality of Nijmegen! Stop new fossil!

  • We want our city to be free of fossil advertizing and that advertizing that uses greenwashing disappears.

  • We want the municipality of Nijmegen to call on its bank ING to stop fossil investments or switch to a sustainable bank.

  • We speak out against the construction of a new fossil power plant.


Join this short, powerful action. Everyone is welcome. The action is not disruptive and permitted by the municipality ('low risk')

We would like to make our meetings accessible for all. You may email questions and requests about accessibility to xrnijmegen+demand0@protonmail.com in advance.

Click here to find out more about Extinction Rebellion Nijmegen.

Locatie

Valkhofpark, Spoorwegmonument, Nijmegen