Meer dan 200 wetenschappers spreken steun uit voor Extinction Rebellion

De feiten over ons klimaat en de ecologische crisis zijn onweerlegbaar aldus meer dan 200 wetenschappers, werkzaam aan Nederlandse universiteiten of onderzoekscentra. We moeten nu in actie komen!

Wij, ondergetekenden, vertegenwoordigen verschillende academische disciplines. De standĀ­punten in deze brief zijn die van de ondertekenaars en niet van hun organisaties. Hoewel onze academische benadering en expertise verschillen, zijn we het er allemaal over eens dat onze regering veel krachtiger en urgenter moet optreden tegen de snel verslechterende klimaat- en milieucrisis. Als een virus dat van dier op mens oversprong en vervolgens zich over de hele wereld verspreidde, toont de COVID-19-pandemie aan dat we kwetsbaar zijn voor de gevolgen van veranderingen in het milieu. Door de wereldwijde opwarming en het verlies aan biodiversiteit zal deze kwetsbaarheid drastisch toenemen.

De wetenschap is duidelijk, de feiten zijn onweerlegbaar. We zitten midden in de zesde massale uitstervingsgolf, waarbij een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. Als we het huidige beleid voortzetten, krijgen we te maken met een opwarming van meer dan 3 graden en rest ons slechts weinig tijd om het tot 2 graden te beperken. Het ultieme doel om de opwarming tot 1,5 graden te beperken, zoals opgetekend in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, is uit het zicht aan het verdwijnen. Daarbij laten de laatste klimaatmodellen een grotere gevoeligheid voor CO2 zien, terwijl het passeren van kantelpunten in het aardse systeem zou kunnen leiden tot een onomkeerbare verandering en versnelling in de opwarming.

De resultaten van recent onderzoek zijn alarmerend. Ze laten een versneld smelten van de ijskappen zien, alsook krachtigere orkanen, ontdooiing van de permafrost, extreme bosbranden en een sprinkhanenplaag in Oost-Afrika. Als gevolg van verlies aan biodiversiteit zullen zoƶnotische ziekten als COVID-19 vaker voorkomen; deze zullen de mens blootstellen aan ernstige gezondheidsrisico’s, waar het UNEP voor waarschuwt, en ons sociaal-economische systeem ernstige schade toe brengen. Voor laaggelegen landen als Nederland is de vooral de snelle stijging van de zeespiegel verontrustend en het is maar de vraag of we hier voldoende op zijn voorbereid.

Wij, de landen van de vroege industrialisatie, zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de ecologische schade met grote gevolgen voor de voedsel- en watervoorziening in een wereld die een snelle bevolkingsgroei laat zien. Wij hebben de morele plicht om deze schade zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat dit op een eerlijke en rechtvaardige manier gebeurt. De arme regio’s worden onevenredig zwaar getroffen, ook al hebben zij het minst bijgedragen aan het probleem. Naar schatting 60 miljoen mensen zijn al gedwongen om te verhuizen. Tegelijkertijd veroorzaakt de ecologische teloorgang steeds meer politieke instabiliteit en conflicten.

Op dit moment negeert de Nederlandse regering het internationaal vastgestelde voorzorgsĀ­principe en weigert zij te erkennen dat verdere economische groei op een planeet met eindige hulpbronnen zal leiden tot een sociaal-ecologische teloorgang. In plaats daarvan bevordert zij het consumentisme en slaagt zij er niet in om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen conform de afspraken van Parijs. Deze mislukking werd vorig jaar bevestigd door de uitspraak van het Hooggerechtshof tegen de staat in de Urgenda-klimaatzaak. Nederland blijft ook het land met het kleinste aandeel hernieuwbare energie binnen de EU.

Zoals de COVID-19 pandemie aantoont, zijn onze lichamen onderworpen aan biologie en fysica. Ecologische ineenstorting raakt ons rechtstreeks, het kan abrupt gebeuren, het bedreigt ons leven. Onze regering heeft de plicht alles in het werk te stellen om dit te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat wij niet genoeg doen en toekijken, terwijl onze kinderen en kleinkinderen de rampzalige gevolgen van de opwarming van de Aarde en het verlies aan biodiversiteit moeten dragen. Als een regering niet voldoet aan haar verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen en het welzijn van toekomstige generaties veilig te stellen, dan heeft die regering gefaald in haar meest fundamentele plicht van rentmeesterschap. Het is daarom niet alleen ons recht, maar ook onze plicht om in opstand te komen om het leven van de mens en andere soorten op aarde te beschermen.

Wij verklaren daarom onze steun aan de eisen die Extinction Rebellion NL aan de regering stelt: burgers de waarheid te vertellen over de klimaat- en milieucrisis en de noodzaak tot snelle verandering; het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de netto CO2-uitstoot in 2025 tot nul te reduceren; en om een burgerberaad in te stellen om op democratische wijze een geloofwaardig plan te ontwikkelen voor een effectieve, eerlijke en rechtvaardige transitie.

 

—- Text in English —-

The facts about our climate and ecological crisis are incontrovertible, according to more than 200 scientists working for Dutch universities or research centre. We must take action NOW!

We, the undersigned, represent diverse academic disciplines and the views expressed here are those of the signatories and not their organizations. While our academic perspectives and expertise may vary, we all agree that our government must take more robust and urgent action to tackle the rapidly worsening climate and ecological crisis. As a virus that passed from animals to humans and then spread the globe, the COVID-19 pandemic demonstrates our vulnerability to environmental threats. Due to global heating and biodiversity loss, this vulnerability will increase dramatically.

The science is unmistakable. We are in the midst the sixth mass extinction, with about one million species threatened with extinction. Considering current policies, we are heading for 3 degrees warming or more, with little time left to limit it to 2 degrees. The goal to limit warming to 1.5 degrees, as agreed in Paris in 2015, is rapidly moving out of reach. Adding to the urgency, latest climate models reveal a greater sensitivity to CO2, while climate research warns that the crossing of temperature tipping points could lock the Earth system into an irreversible pathway of runaway global heating.

Recent studies are worrisome. They point to accelerated rates of ice sheet melting, intensified hurricanes, permafrost thawing, forest fires and the locust plague in East Africa. Due to biodiversity loss, zoonotic diseases such as the COVID-19 will increase and expose humans to serious health dangers, as the UNEP warns. Finally, sea level rise is particularly dangerous for low-lying countries such as ours, and it is highly questionable if we are prepared to handle it.

We, the countries of early industrialization, are responsible for the vast majority of this ecological damage, with major implications for food and water security in a world of rapid population growth. We have a moral obligation to limit this damage as much as possible, and to ensure that this happens in a fair and just manner. Poorer regions of this world are disproportionately affected by ecological collapse, even though they contributed least to the problem. An estimated 60 million people are already forced to migrate. At the same time, ecological collapse increasingly causes political instability and conflict.

Currently, the Dutch government ignores the internationally established precautionary principle and refuses to acknowledge that continued economic growth on a planet with finite resources will lead to socio-ecological collapse. Instead, it promotes consumerism and fails to reduce emissions at the speed and scale required. This failure was recently confirmed by the Supreme Court ruling against the State in the Urgenda climate case. The Netherlands also remains the country with the lowest reneĀ­wable energy share in the EU.

As the COVID-19 pandemic shows, our bodies are subject to biology and physics. Ecological collapse affects us directly, it can happen abruptly, it threatens our lives. Our government has an obligation to do all it can to prevent this from happening. It is unacceptable that we should have to stand back and watch, while our children and grandĀ­Ā­Ā­children will have to bear the terrifying brunt of global heating and biodiversity loss. If a government does not fulfill its responsibility to protect its citizens and secure the wellbeing of future generations, then that government has failed in its most fundamental duty of stewardship. It is therefore not only our right but also our duty to rebel in order to protect the life of humans and other species on Earth.

We therefore declare our support for the demands that Extinction Rebellion poses towards the government: to tell citizens the truth about the climate and ecological crisis and communicate the urgency for change; to halt biodiversity loss and reduce CO2 emissions to net zero by 2025; and to institute a citizensā€™ assembly in order to democratically develop a credible plan for an effective, fair and just transition.