Bericht van de XR-therapeuten

Dierbare rebellen,

Opstaan voor wat wij belangrijk vinden is betekenisvol en opwindend. We gaan dat weer met groot enthousiasme doen tijdens de Lenterebellie. Het is goed om ons te realiseren dat rebelleren moed vraagt en dat we in situaties terecht kunnen komen die onze veerkracht op de proef stellen. 

We willen jullie graag een paar tips meegeven waarmee je jezelf kunt reguleren in uitdagende omstandigheden.

Tip 1 Grenzen: wees alert op signalen dat je zenuwstelsel uit balans is.

Let op: gespannen ademhaling, vermijden van contact, angstige gedachten, gevoelloosheid, agressie (vechtrespons), neiging om te vertrekken (vluchtrespons), gevoel van controleverlies of overweldigd worden, onvermogen om helder te denken. 

Een idee zou kunnen zijn om tijdens het zwermen tussen de locaties te pauzeren en met elkaar in te checken voordat je verder gaat. Dit zullen korte reflectiemomenten zijn tussen acties waarbij mensen zich b.v. kunnen realiseren dat ze samen met hun buddy één blokkade moeten overslaan om voor zichzelf te zorgen. Realiseer je dat het okay is om op elk moment uit de actie te stappen. Hou alsjeblieft je grenzen in de gaten en respecteer ze! 

Tip 2 Bewegen: als je je bewust bent van spanning in je lichaam, schud het eruit.

Eerst schud je apart je armen, je benen, je heupen, je schouders en vergeet niet je hoofd. Daarna je hele lichaam. Begeleid je bewegingen door geluid te maken met je stem, want daarmee kun je ook veel spanning loslaten. En als het even kan, dans op -hopelijk- live muziek. 

Tip 3 Aanraking: word je bewust van je lichaam door het aan te raken zoals jij dat prettig vindt.

Je kunt denken aan een hand op je hart of op je buik, of aan wrijven over je armen, benen, romp, knijpen in je spieren of erop tikken met je vlakke hand. Dit helpt om in het hier en nu bewust contact te maken met je lichaam. 

Tip 4 Ademen en focussen: focus je op je uitademing door deze te verlengen en wat te overdrijven met b.v. een zucht. Dit kan je een paar keer doen. Daarna richt je je aandacht op de plek waar je bent: wat kun je zien, horen, ruiken? Je kan dit samen met je buddy doen. Tenslotte kun je blik een tijdje laten rusten op iets dat een geruststellend effect op je heeft b.v. een boom.

Tip 5 Support: als je voelt dat je gestresst raakt, zoek dan iemand op en vraag om support. 

Ook als je niet weet wat je nodig hebt of wat er in je gebeurt, dan kan het fijn zijn om precies dit te benoemen: “Name it to tame it!”. Daarnaast is herinneren waarom je meedoet aan de actie een krachtige manier om weer in contact te komen met je moed.  

Heb een goede, veerkrachtige lenterebellie!

Marloe, Dan, Neela, Wenneke en Dina

XRtherapeuten@protonmail.com

 

Message from the XR therapists

 

Precious rebels,

Standing up for what is important to us is meaningful and exciting. And once again, we will be doing that with great enthusiasm during the upcoming Spring Rebellion. But, it is good to remember that being a rebel takes courage, and that we may find ourselves in situations that will test our resilience.
.

We would like to give you a few tips to help you regulate yourself in challenging circumstances.

Tip 1 Boundaries: *be alert for signs that your nervous system is out of balance*

Look for: tightness in breathing, avoidance of contact, fearful thoughts, numbness, aggression (the ‘fight response’), wanting to leave (the ‘flight response’), a feeling of getting out of control or overwhelmed, inability to think clearly. Check yourself from time to time during the action. 

An idea might be to pause and check in with each other while swarming between locations before moving on. These brief moments of reflection between actions will enable you, for example to realise you and your buddy need to skip one blockade together in order to take care of yourselves. Be aware that it’s okay to step out of the action at any time. Please notice and respect your boundaries!

Tip 2 Movement: *when you are aware of tension in your body, shake it out* 

First, you shake your arms, your legs, your hips, your shoulders separately, and don’t forget to gently shake your head. Then shake your whole body. Accompany your movements by making sound with your voice. Deep sighs and animal sounds release a lot of tension! And if possible, dance to -hopefully- live music.Tip 3 Touch: *become aware of your body by touching it in a way that feels comforting.* 

You can place a hand on your heart or your belly. You can think of rubbing your arms, legs, torso, or squeezing your muscles or tapping with your flat hand. This helps to consciously make contact with your body in the here and now.Tip 4 Breathing and focussing: *focusing on your exhalation, make it slightly longer than your inhalation, and maybe exaggerate it with a sigh. Then focus on where you are: what can you see, hear, smell?* You could do this out loud with your buddy. Finally, you can rest your gaze for a while on something that has a comforting effect on you, such as a tree or patch of sunlight.

Tip 5 Support: *if you feel stressed, reach out to someone and ask for support*

Even if you don’t know what you need or what is going on in you, it is often enough to tell someone else how you are feeling: “name it to tame it!”. Remembering why you joined the action is a powerful resource that will guide you to your courage. 

 

Have a good, resilient spring rebellion!

Marloe, Dan, Neela, Wenneke and Dina

XRtherapeuten@protonmail.com